Waar dient de kerk voor?

Posté le/Geplaatst op Posted in Méditation

Wij, christenen, hechten veel belang aan de Kerk. Voor ons, predikanten en leken, is de Kerk ons werk en ons leven. Dit geeft ons een breder beeld van de Kerk en haar betekenis. Echter, voor onze tijdgenoten en vooral in onze gewesten is de Kerk nergens omdat onze samenleving er niet veel belang aan hecht.

Blijkbaar is er een groot verschil in zienswijze tussen de kerkleden en de ruimere gemeenschap. Misschien is het juister om te zeggen dat wij ons eerder bevinden in een post-kerkelijk dan in een post-christelijk tijdperk. Er zijn nog steeds vele mensen die zeggen: Ik geloof in God en Jezus Christus, maar ik ga niet naar de kerk, en men moet niet naar de kerk gaan om christen te zijn, nietwaar?

De Kerk, sterker nog, de Kerk in haar ruime betekenis als ‘gemeenschap van Kerken’ wordt niet als belangrijk beschouwd. Wij bevinden ons in een post-denominationeel tijdperk. Welke Kerk is Kerk? Het individualisme heerst, bijgevolg is mijn Kerk de Kerk.

Waar dient de Kerk voor? Deze vraag lijkt mij niet volledig juist. Men kan de Kerk niet vergelijken met een diploma van management of economie. De hedendaagse mens is vaak gericht op het materiële rendement, de onmiddellijke winst. Het is heel wat anders als het gaat om de Kerk. Indien men vraagt: Wat is het doel van de Kerk?, dan moet men vragen: Wat is het doel van God voor de Kerk? De Kerk is de vergadering van de verloste mensen – zij die berouw hebben getoond en op God hebben vertrouwd om het Woord van God te horen.

Echter, de uiteindelijke vergadering is diegene die wordt vermeld in Hebreeën 12 en tevens in Openbaringen (hoofdstuk 7) waar een grote menigte van alle naties en stammen samenkomt rond de troon van Jezus Christus. Deze hemelse vergadering bestaat uit allen die verenigd zijn met Hem, die zijn gestorven en opgewekt met Hem (Ef.2:4-6, Kol.3:1-4). Dit is de vergadering waarover Jezus heeft gesproken in Matteüs 16, zeggende dat Hij zijn Kerk zal bouwen. Door de verkondiging van het Evangelie in de kracht van de Heilige Geest, zal de Heer zijn uitverkorenen verzamelen en hen voor eeuwig vergaderen rond zijn troon.

Onze aparte vergaderingen op aarde zijn uitdrukkingen, verwachtingen van deze hemelse vergadering die zal worden geopenbaard aan het einde der tijden. Ons leven als discipel is gebaseerd op ons nieuwe leven in Jezus Christus, onze vereniging met Hem door de Heilige Geest. Bijgevolg zijn onze regelmatige bijeenkomsten gegrondvest op de hemelse vergadering waarvan wij deel uitmaken in Hem. Wij komen samen hier op aarde in onze gemeenten, niet om onze weg naar God te vinden, maar omdat God ons heeft gevonden en ons heeft bijeengebracht tot Hem in Jezus Christus.

Dus, waar dient de Kerk voor? Misschien beginnen wij te begrijpen dat deze vraag niet juist is. Jezus Christus heeft de bedoeling om zijn kerk, zijn vergadering te bouwen. De hemelse vergadering is geen instrument voor het bereiken van een ander doel. Zij is het doel of het voorwerp van de bediening van Jezus Christus. Dit is het project dat Hij bouwt. Hij bouwt de Kerk door zijn Woord, gepredikt door zijn volk in de kracht van de Heilige Geest.

Dus, het is beter de vraag te stellen: Waar dienen wij voor? Het doel van God voor ons, zijn volk, is het werken om de vergadering van de Heer te bouwen. In die zin, heeft de Kerk geen missie. Veeleer hebben wij, als volgelingen van Jezus Christus, een missie en een roeping: het bouwen van de Kerk, de vergadering van de Heer. Deze vergadering is echter geen middel van God voor een ander doel. Haar enig doel bestaat er in te worden gebouwd. Zoals de apostel Paulus ons zegt: Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen wel een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw. (1Kor.14:26)

Deze zienswijze betreffende de vraag naar het doel van de Kerk heeft gevolgen op verschillende domeinen. Alle activiteiten van de Kerk zoals evangelisatie, diaconie, opbouw, bestaan om de Kerk te bouwen. De vergadering bestaat niet om te bouwen. Wij zijn geroepen om medewerkers te zijn door wie de Heer zijn vergadering bouwt.

Wat dan met de groei van de Kerk? Het is onze missie en roeping als discipelen van Jezus Christus om werkers te zijn voor de bouw van zijn vergadering, om zijn Kerk – die eeuwig, hemels en eschatologisch is – te doen groeien.

Alle plaatselijke Kerken, onze gemeenten, zijn uitdrukkingen of voorposten van de grote hemelse vergadering die op een dag zal worden geopenbaard. Onze taak bestaat er in deze vergadering te bouwen, om mensen uit te nodigen haar te vervoegen en hen te helpen actieve leden te worden, in liefde en volharding.

M. Schippers