Apostolische Geloofsbelijdenis

Posté le/Geplaatst op Posted in Général

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde.

En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in de hel,
op de derde dag weer opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel,
zittend aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,
vanwaar Hij komen zal
om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest,
ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
vergeving van de zonden,
wederopstanding van het lichaam
en een eeuwig leven.
Amen.